Pred jazzákmi si užiťe
JazzyDay

JazzyDay

30.9.2019 pondelok | GES Club | 19:00

 

Kozma Orsi Quartet

/HU/

Peter Sarik Trio

/HU/

Miskolc Bigband

/HU/

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Zadanie zákazky s nízkou hodnotou na dodávku tovarov podľa § 117 a ustanovení zák. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Občianske združenie – Priatelia dobrej hudby na základe uchádzania sa o získanie finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ a to cez Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, pre projekt s názvom „HU-SK hudobné festivaly pre podporu cezhraničnej spolupráce“, s registračným číslom projektu: FMP-E/1901/4.1/001, ktorého poskytovateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán / Národný orgán pre program Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, touto cestou

OBSTARÁVA

cez výzvu dodávku stoličiek pre doplnenie stavu na možné vytvorenie kino sedenia pri usporiadaní koncertu v Košiciach na ulici Laca Novomeského 13, ktorý sa uskutoční dňa 30.9.2019 pod názvom festivalový deň „JAZZYday HU-SK“.

Dovoľujeme si preto osloviť podnikateľské subjekty, pôsobiace v oblasti predmetu zákazky o predloženie návrhov – cenovej ponuky na dodanie v podmienkach zákazky opísaného tovaru. Výsledkom tohto verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 postupom podľa § 117 – zákazky s nízkou hodnotou, bude kúpna zmluva uzatvorená s úspešným uchádzačom podľa podmienok zákazky a jej príloh, v zmysle nemenného návrhu zmluvných podmienok, uvedeného v prílohách zákazky. 

Veríme, že sa vyhlásenej zákazky podľa § 117 – zákazky s nízkou hodnotou zúčastníte a predložíte cenovú ponuku. Pri predložení cenovej ponuky sa prosím riaďte podmienkami zákazky a jej prílohami uvedenými v nasledujúcom:

Podmienky zákazky s nízkou hodnotou: OBSTARANIE STOLIČIEK

2. Podmienky prieskumu trhu OZ PDH Stoličky

Príloha č. 1: Identifikačné údaje uchádzača

2. Príloha 1 Identifikačné údaje uchádzač OZ PDH Stoličky

Príloha č. 2: ČV súhlas s podmienkami VO

2. Príloha 2 ČV_súhlas s podmienkami OZ PDH Stoličky

Príloha č. 3: ČV §32 písm. f)

2. Príloha 3 ČV §32 pism.f) OZ PDH Stoličky

Príloha č. 4: Návrh na plnenie kritéria

2. Príloha 4 Návrh plnenia kriterii OZ PDH Stoličky

Príloha č. 5: Konflikt záujmov

2. Príloha 5 Konflikt záujmov OZ PDH Stoličky

Príloha č. 6: Záväzný návrh Kúpnej zmluvy

2. Príloha 6 Zavazny navrh Zmluvy OZ PDH Stoličky

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Zadanie zákazky s nízkou hodnotou na dodávku služieb a tovarov podľa § 117 a ustanovení zák. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Občianske združenie – Priatelia dobrej hudby na základe uchádzania sa o získanie finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ a to cez Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, pre projekt s názvom „HU-SK hudobné festivaly pre podporu cezhraničnej spolupráce“, s registračným číslom projektu: FMP-E/1901/4.1/001, ktorého poskytovateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán / Národný orgán pre program Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, touto cestou

OBSTARÁVA

cez výzvu prenájom zvukovej a osvetľovacej techniky pre realizácie umeleckého osvetlenia a profesionálneho ozvučenia priestorov pri usporiadaní koncertu v Košiciach na ulici Laca Novomeského 13, ktorý sa uskutoční dňa 30.9.2019 pod názvom festivalový deň „JAZZYday HU-SK“.

Dovoľujeme si preto osloviť podnikateľské subjekty, pôsobiace v oblasti predmetu zákazky o predloženie návrhov – cenovej ponuky na dodanie v podmienkach zákazky opísanej služby. Výsledkom tohto verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 postupom podľa § 117 – zákazky s nízkou hodnotou, bude zmluva uzatvorená s úspešným uchádzačom podľa podmienok zákazky a jej príloh, v zmysle nemenného návrhu zmluvných podmienok, uvedeného v prílohách zákazky. 

Veríme, že sa vyhlásenej zákazky podľa § 117 – zákazky s nízkou hodnotou zúčastníte a predložíte cenovú ponuku. Pri predložení cenovej ponuky sa prosím riaďte podmienkami zákazky a jej prílohami uvedenými v nasledujúcom:

Podmienky zákazky s nízkou hodnotou: PRENÁJOM ZVUKOVEJ A OSVETĽOVACEJ TECHNIKY

2. Podmienky prieskumu trhu OZ PDH Ozvučenie

Príloha č. 1: Identifikačné údaje uchádzača

2. Príloha 1 Identifikačné údaje uchádzač OZ PDH Ozvučenie

Príloha č. 2: ČV súhlas s podmienkami VO

2. Príloha 2 ČV súhlas s podmienkami OZ PDH Ozvučenie

Príloha č. 3: ČV §32 písm. f)

2. Príloha 3 ČV_§32 pism.f) OZ PDH Ozvučenie

Príloha č. 4: Návrh na plnenie kritéria

2. Príloha 4 Návrh na plnenie kriterii OZ PDH Ozvučenie

Príloha č. 5: Konflikt záujmov

2. Príloha 5 Konflikt záujmov OZ PDH Ozvučenie

Príloha č. 6: Záväzný návrh Zmluvy

2. Príloha 6 Zavazny navrh Zmluvy OZ PDH Ozvuč. a Osvetlenie