Pred jazzákmi si užiťe
JazzyDay

JazzyDay

30.9.2019 pondelok | GES Club | 19:00

 

NÁZOV PROJEKTU: HU-SK hudobné festivaly pre podporu cezhraničnej spolupráce

A PROJEKT NEVE: HU-SK zenei fesztiválok a határon átnyúló együttműködés erősítésé érdekében

AKRONYM: HUSK FEST

TRVANIE PROJEKTU: od 15.06.2019 do 31.01.2020

PARTNERI PROJEKTU: Občianske združenie – Priatelia dobrej hudby / Egri Zenészek Egyesülete

ROZPOČET PROJEKTU: 57.270,-EUR s príspevkom z EFRR vo výške 48.680,-EUR

CIEĽ PROJEKTU: Predmetom projektu je podpora dlhodobo realizovaných hudobných festivalov partnerov na oboch stranách hranice, ktorí pomocou implementácie projektu prispeli k etablovaniu hudobných zoskupení zo svojho prihraničného regiónu na festivale partnera. To predstavuje vystúpenie troch slovenských hudobných zoskupení, ktoré technicky zabezpečil hlavný partner projektu zo Slovenska, na festivale „Szepesi György országos Bárzenész Fesztivál “ v maďarskom Egri, a partner z maďarskej strany hranice zabezpečil vystúpenie troch hudobných zoskupení na festivalovom dni „JAZZYday HU-SK“, ako otváracieho dňa „Medzinárodného jazzového festivalu“ v Košiciach, ktorý má viac, ako 25 ročnú históriu. Projektom sa sledovali špecifické ciele, ktorými sa položil stabilný pilier pre dlhodobé posilnenie cezhraničnej spolupráce a súdržnosti medzi občanmi, tiež sa posilní podpora lokálnej spolupráce v hudobno-kultúrnej oblasti, zameraná na výmenu skúseností, vedúcich k zlepšeniu inklúzie, posilneniu záujmu o cezhraničné aktivity a budovania vzťahov medzi jednotlivými skupinami.

A PROJEKT CÉLJA: A projekt fő témája a partnerek által hosszú távon megvalósuló zenei fesztiválok támogatása a határ mindkét oldalán, melyek a pályázat végrehajtása által hozzájárulnának ahhoz, hogy az adott régió zenészei megmutassák magukat a partner fesztiválján. Ez három szlovák együttes fellépését jelenti, melyeket a szlovák partner biztosít a „Szepesi György országos Bárzenész Fesztivál“ keretében, Egerben. A magyar partner szintén három zenekar fellépését biztosítja a „JAZZYday HU-SK“ keretében, amely a 25 éves múlttal rendelkező kassai „Nemzetközi jazz-fesztivál“ nyitórendezvénye lesz. A pályázat a kitűzött specifikus célokat is figyelemmel követi, melyek lefektetik a hosszú távú határon átnyúló együttműködés és a lakosok közötti kohézió erősítésének alappilléreit, valamint támogatják tapasztalatcserékre alapuló helyi zenei-kulturális együttműködést, melyek a javítják a befogadást, egymás tevékenységei iránti érdeklődést és a zenekarok közötti kapcsolatok erősítését.

AIM OF THE PROJECT: The main topic of project is to support music festivals organized on a long-term basis on both sides of the border. During the project implementation the festivals offer an opportunity to the musicians of the region to introduce themselves on the partner’s festival. This covers the concerts of three bands ensured by the Slovak partner in the frames of the festival called „Szepesi György országos Bárzenész Fesztivál“ in Eger. The Hungarian partner ensures the concerts of three bands as well. The concerts will be involved in the program of the “JAZZYday HU-SK” festival, which will be the opening event of the International Jazz Festival in Košice that has a 25-year old history. The project follows the specific objectives as well, which lay down the cornerstones of the long-term cross border partnership and of the strengthening of the cohesion at the level of citizens. The specific objectives support the local musical and cultural co-operation based on exchanges of experiences, which improve inclusion, the interest in the partners’ activities and the strengthening of the relationship between the bands.

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Zadanie zákazky s nízkou hodnotou na dodávku tovarov podľa § 117 a ustanovení zák. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Občianske združenie – Priatelia dobrej hudby na základe uchádzania sa o získanie finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ a to cez Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, pre projekt s názvom „HU-SK hudobné festivaly pre podporu cezhraničnej spolupráce“, s registračným číslom projektu: FMP-E/1901/4.1/001, ktorého poskytovateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán / Národný orgán pre program Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, touto cestou

O B S T A R Á V A

cez výzvu dodávku stoličiek pre doplnenie stavu na možné vytvorenie kino sedenia pri usporiadaní koncertu v Košiciach na ulici Laca Novomeského 13, ktorý sa uskutoční dňa 30.9.2019 pod názvom festivalový deň „JAZZYday HU-SK“.

Dovoľujeme si preto osloviť podnikateľské subjekty, pôsobiace v oblasti predmetu zákazky o predloženie návrhov – cenovej ponuky na dodanie v podmienkach zákazky opísaného tovaru. Výsledkom tohto verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 postupom podľa § 117 – zákazky s nízkou hodnotou, bude kúpna zmluva uzatvorená s úspešným uchádzačom podľa podmienok zákazky a jej príloh, v zmysle nemenného návrhu zmluvných podmienok, uvedeného v prílohách zákazky. 

Veríme, že sa vyhlásenej zákazky podľa § 117 – zákazky s nízkou hodnotou zúčastníte a predložíte cenovú ponuku. Pri predložení cenovej ponuky sa prosím riaďte podmienkami zákazky a jej prílohami uvedenými v nasledujúcom:

Podmienky zákazky s nízkou hodnotou: OBSTARANIE STOLIČIEK

2. Podmienky prieskumu trhu OZ PDH Stoličky

Príloha č. 1: Identifikačné údaje uchádzača

2. Príloha 1 Identifikačné údaje uchádzač OZ PDH Stoličky

Príloha č. 2: ČV súhlas s podmienkami VO

2. Príloha 2 ČV_súhlas s podmienkami OZ PDH Stoličky

Príloha č. 3: ČV §32 písm. f)

2. Príloha 3 ČV §32 pism.f) OZ PDH Stoličky

Príloha č. 4: Návrh na plnenie kritéria

2. Príloha 4 Návrh plnenia kriterii OZ PDH Stoličky

Príloha č. 5: Konflikt záujmov

2. Príloha 5 Konflikt záujmov OZ PDH Stoličky

Príloha č. 6: Záväzný návrh Kúpnej zmluvy

2. Príloha 6 Zavazny navrh Zmluvy OZ PDH Stoličky

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Zadanie zákazky s nízkou hodnotou na dodávku služieb a tovarov podľa § 117 a ustanovení zák. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Občianske združenie – Priatelia dobrej hudby na základe uchádzania sa o získanie finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ a to cez Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, pre projekt s názvom „HU-SK hudobné festivaly pre podporu cezhraničnej spolupráce“, s registračným číslom projektu: FMP-E/1901/4.1/001, ktorého poskytovateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán / Národný orgán pre program Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, touto cestou

OBSTARÁVA

cez výzvu prenájom zvukovej a osvetľovacej techniky pre realizácie umeleckého osvetlenia a profesionálneho ozvučenia priestorov pri usporiadaní koncertu v Košiciach na ulici Laca Novomeského 13, ktorý sa uskutoční dňa 30.9.2019 pod názvom festivalový deň „JAZZYday HU-SK“.

Dovoľujeme si preto osloviť podnikateľské subjekty, pôsobiace v oblasti predmetu zákazky o predloženie návrhov – cenovej ponuky na dodanie v podmienkach zákazky opísanej služby. Výsledkom tohto verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 postupom podľa § 117 – zákazky s nízkou hodnotou, bude zmluva uzatvorená s úspešným uchádzačom podľa podmienok zákazky a jej príloh, v zmysle nemenného návrhu zmluvných podmienok, uvedeného v prílohách zákazky. 

Veríme, že sa vyhlásenej zákazky podľa § 117 – zákazky s nízkou hodnotou zúčastníte a predložíte cenovú ponuku. Pri predložení cenovej ponuky sa prosím riaďte podmienkami zákazky a jej prílohami uvedenými v nasledujúcom:

Podmienky zákazky s nízkou hodnotou: PRENÁJOM ZVUKOVEJ A OSVETĽOVACEJ TECHNIKY

2. Podmienky prieskumu trhu OZ PDH Ozvučenie

Príloha č. 1: Identifikačné údaje uchádzača

2. Príloha 1 Identifikačné údaje uchádzač OZ PDH Ozvučenie

Príloha č. 2: ČV súhlas s podmienkami VO

2. Príloha 2 ČV súhlas s podmienkami OZ PDH Ozvučenie

Príloha č. 3: ČV §32 písm. f)

2. Príloha 3 ČV_§32 pism.f) OZ PDH Ozvučenie

Príloha č. 4: Návrh na plnenie kritéria

2. Príloha 4 Návrh na plnenie kriterii OZ PDH Ozvučenie

Príloha č. 5: Konflikt záujmov

2. Príloha 5 Konflikt záujmov OZ PDH Ozvučenie

Príloha č. 6: Záväzný návrh Zmluvy

2. Príloha 6 Zavazny navrh Zmluvy OZ PDH Ozvuč. a Osvetlenie